Start Hembygdsgillet Bli medlem Bilder Program Kontakt Länkar
Värmlandsnäs Hembygdsgille
Hembygdsgillet har till uppgift att tillvarartaga, bevara och sprida kunskap om gammal kultur, som minnesmärke, byggnader, föremål, sockendräkter, samt gamla seder och bruk på Värmlandsnäs.
Gillet är opolitiskt och religiöst neutralt.

Bodaholms potatisodling

Herrestads kvarn
Styrelsen 2014
 • Ordförande: Bert Öbergh
 • V.ordförande: Eva Olsson
 • Sekreterare: Ingegerd Jirhem
 • Kassör: Lars-Åke Olsson

 • Övriga styrelseledamöter:

 • Gunvor Bryntesson
 • Per Forsberg
 • Inga-Lill Jansson
 • Åsa Kristiansson
 • Ingegerd Jirhem
 • Lars Andersson
 • Karin Carlsson
 • Ann-Cathrine Frank
 • Kerstin Kullander
 • Elisabeth Nilsson

Vänervy Värmlandsnäs
Styrelsen består av två representanter från varje socken på Värmlandsnäs samt en personlig suppleant för denna från respektive socken.
Styrelsen är beslutsmässig då hälften och en av dess ledamöter är närvarande.
Styrelsen skall genom olika aktiviteter anordnande verka för att de angivna uppgifterna fullföljs, förvalta Gillets medel, ansöka bidrag, redovisa Gillets inkomster och utgifter, ange verksamhetsberättelse och utfärda kallelse till Årsmöte.
Årsmöte hålls senast i mars månad.